LỊCH HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TOEIC – TOEFL – IELTS

TOEIC

Tên khóa học

Số lượng khóa học

Chi tiết khóa học

Học phí

 

BEGINNING (Căn bản): 100 - 300

 

 

3 khóa

Mỗi khóa 8 tuần

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 1,5 giờ

 

500.000/4 tuần

 

INTERMEDIATE (Trung Cấp): 400 – 600

 

 

3 khóa

Mỗi khóa 8 tuần

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 1,5 giờ

 

600.000/4 tuần

 

ADVANCED (Nâng cao): 700 – 990

 

 

3 khóa

Mỗi khóa 8 tuần

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 1,5 giờ

 

700.000/4 tuần

TOEFL

Tên khóa học

Số lượng khóa học

Chi tiết khóa học

Học phí

 

BEGINNING (Căn bản): 0 - 40

 

3 khóa

Mỗi khóa 8 tuần

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 1,5 giờ

 

500.000/4 tuần

 
INTERMEDIATE (Trung Cấp): 45 - 70

 

 

3 khóa

Mỗi khóa 8 tuần

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 1,5 giờ

 

600.000/4 tuần

 
ADVANCED (Nâng cao): 80 - 120

 

 

3 khóa

Mỗi khóa 8 tuần

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 1,5 giờ

 

700.000/4 tuần

IELTS

Tên khóa học

Số lượng khóa học

Chi tiết khóa học

Học phí

 

BEGINNING (Căn bản): 0 - 4.5

 

 

3 khóa

Mỗi khóa 8 tuần

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 1,5 giờ

 

500.000/4 tuần

 
INTERMEDIATE (Trung Cấp): 5.0 - 7.0

 

 

 

3 khóa

Mỗi khóa 8 tuần

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 1,5 giờ

 

600.000/4 tuần

 
ADVANCED (Nâng cao): 7.5 - 9.0

 

 

 

3 khóa

Mỗi khóa 8 tuần

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 1,5 giờ

 

700.000/4 tuần

 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến