LỊCH HỌC VÀ HỌC PHÍ

Lớp

Thời lượng

Học phí

Giáo trình

Giáo viên

Ngày giờ học

Tiếng Nga Tổng Quát & Nghe - Nói

 

 

 

Căn Bản

(01 khóa)

 

 

 

8 tuần/1khóa

3 buổi/1tuần

1,5 giờ/1buổi

 

 

 

800.000đ

 

 

 

Tiếng Nga

Căn Bản

 

 

 

VN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng:  8:00 – 9:30     10:00 – 11:30

Chiều: 14:00 – 15:30  16:00 – 17:30

Tối:  17:45 – 19:15      19:30 – 21:00

Thứ 7 & Chủ Nhật

7:00 – 9:15 / 9:30 – 11:45

 

 

Trung Cấp

(02 khóa)

 

 

8 tuần/1khóa

3 buổi/1tuần

1,5 giờ/1buổi

 

 

900.000đ

 

 

Tiếng Nga

Trung Cấp

 

 

VN & NN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng:  8:00 – 9:30     10:00 – 11:30

Chiều: 14:00 – 15:30  16:00 – 17:30

Tối:  17:45 – 19:15      19:30 – 21:00

Thứ 7 & Chủ Nhật

7:00 – 9:15 / 9:30 – 11:45

 

 

Nâng Cao

(03 khóa)

 

 

8 tuần/1khóa

3 buổi/1tuần

1,5 giờ/1buổi

 

 

1.000.000đ

 

 

Tiếng Nga

Nâng Cao

 

 

VN & NN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng:  8:00 – 9:30     10:00 – 11:30

Chiều: 14:00 – 15:30  16:00 – 17:30

Tối:  17:45 – 19:15      19:30 – 21:00

Thứ 7 & Chủ Nhật

7:00 – 9:15 / 9:30 – 11:45

Tiếng Nga dành cho Tiểu Thương

 

 

Căn Bản

(01 khóa)

 

 

8 tuần/1khóa

3 buổi/1tuần

1,5 giờ/1buổi

 

 

900.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Nga

Tiểu Thương

 

 

VN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng:  8:00 – 9:30     10:00 – 11:30

Chiều: 14:00 – 15:30  16:00 – 17:30

Tối:  17:45 – 19:15      19:30 – 21:00

Thứ 7 & Chủ Nhật

7:00 – 9:15 / 9:30 – 11:45

 

 

Trung Cấp

(01 khóa)

 

 

8 tuần/1khóa

3 buổi/1tuần

1,5 giờ/1buổi

 

 

1.000.000đ

 

 

VN & NN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng:  8:00 – 9:30     10:00 – 11:30

Chiều: 14:00 – 15:30  16:00 – 17:30

Tối:  17:45 – 19:15      19:30 – 21:00

Thứ 7 & Chủ Nhật

7:00 – 9:15 / 9:30 – 11:45

 

 

Nâng Cao

(01 khóa)

 

 

8 tuần/1khóa

3 buổi/1tuần

1,5 giờ/1buổi

 

 

1.100.000đ

 

 

VN & NN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng:  8:00 – 9:30     10:00 – 11:30

Chiều: 14:00 – 15:30  16:00 – 17:30

Tối:  17:45 – 19:15      19:30 – 21:00

Thứ 7 & Chủ Nhật

7:00 – 9:15 / 9:30 – 11:45

Tiếng Nga Du lịch – Nhà Hàng – Khách sạn

 

 

Căn Bản

(01 khóa)

 

 

8 tuần/1khóa

3 buổi/1tuần

1,5 giờ/1buổi

 

 

900.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Nga

Du lịch

Nhà hàng

Khách sạn

 

 

VN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng:  8:00 – 9:30     10:00 – 11:30

Chiều: 14:00 – 15:30  16:00 – 17:30

Tối:  17:45 – 19:15      19:30 – 21:00

Thứ 7 & Chủ Nhật

7:00 – 9:15 / 9:30 – 11:45

 

 

Trung Cấp

(01 khóa)

 

 

8 tuần/1khóa

3 buổi/1tuần

1,5 giờ/1buổi

 

 

1.000.000đ

 

 

VN & NN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng:  8:00 – 9:30     10:00 – 11:30

Chiều: 14:00 – 15:30  16:00 – 17:30

Tối:  17:45 – 19:15      19:30 – 21:00

Thứ 7 & Chủ Nhật

7:00 – 9:15 / 9:30 – 11:45

 

 

Nâng Cao

(01 khóa)

 

 

8 tuần/1khóa

3 buổi/1tuần

1,5 giờ/1buổi

 

 

1.100.000đ

 

 

VN & NN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng:  8:00 – 9:30     10:00 – 11:30

Chiều: 14:00 – 15:30  16:00 – 17:30

Tối:  17:45 – 19:15      19:30 – 21:00

Thứ 7 & Chủ Nhật

7:00 – 9:15 / 9:30 – 11:45

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến